Pożyczki na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych

Przeznaczenie pożyczki:

Inwestycje mające na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), a polegające na budowie lub przebudowie/modernizacji infrastruktury (zwiększenie wartości użytkowej instalacji), w tym zakup urządzeń.

Warunki dodatkowe:

 1. instalacje i urządzenia muszą spełnić łącznie następujące kryteria:
  – są nowe fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy,
  – spełniają wymogi techniczne i posiadają co najmniej 5 letnią gwarancję producenta,
  – posiadają liczniki do prezentowania danych o wielkości produkcji ciepła albo energii elektrycznej z OZE.
 2. zrealizowana inwestycja musi zapewnić uzysk energii elektrycznej lub mocy o następujących parametrach:
  – energia wiatru (poniżej 5 MWe),
  – energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),
  – biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),
  – biogaz (poniżej 1 MWe),
  – energia spadku wody – wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe),
  – energia geotermalna (poniżej 2 MWth).
 3. Obligatoryjna konieczność podłączenia finansowanej instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uzyskanie gwarancji sprzedaży wytworzonej energii

 

Wartość pożyczki:

minimalna 100.000 zł

maksymalna 10.000.000 zł,

 

Okres finansowania:

Okres finansowania do 180 miesięcy (15 lat), w tym karencja na spłatę kapitału do 12 miesięcy.

Potencjalni Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa Mikro, Małe i Średnie, przedsiębiorstwa energetyczne, przedsiębiorstwa społeczne, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, grupy producentów rolnych i inne podmioty posiadające siedzibę lub oddział lub prowadzące działalność i realizujące inwestycję w granicach administracyjnych woj. dolnośląskiego.

 

Potencjalne miejsce inwestycji:

Teren województwa dolnośląskiego.

 

Koszty pożyczki:

oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
– 0,5% w skali roku (z pomocą de minimis),
– 2,87% w skali roku (na warunkach rynkowych) dla przedsiębiorstw nie spełniających warunków uzyskania pomocy de minimis; oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

 

Proponowane zabezpieczenia:

 1. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 2. przewłaszczenie środków trwałych o ustalonej wartości i płynności rynkowej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Mariusz Boczkowski tel. 605-309-505 m.boczkowski@def.org.pl

Monika Dzieciątkowska tel. 603-700-794 m.dzieciatkowska@def.org.pl

Ryszard Sobański tel. 607-145-517 ryso@def.org.pl

Kontakt

ul. Kolejowa 8
58-100 Świdnica

e-mail: sekretariat@def.org.pl
tel: 74 856 95 65

Odwiedź nas
na Facebooku