Kredyt Technologiczny nabór 2022

W IV kwartale 2022r planowany jest kolejny nabór wniosków w ramach Kredytu Technologicznego którego.

Cel projektu

Celem jest Wsparcie przedsiębiorstw wdrażających nowe rozwiązania technologiczne, które prowadzą do nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów co ma skutkować  Zwiększenie potencjału innowacyjności przedsiębiorstw. Grupą docelową są firmy sektora MŚP

Koncepcja realizacji

Wdrożenie przez przedsiębiorcę własnych lub nabywanych nowych technologii w postaci:
▪ Prawa własności przemysłowej;
▪ Wyników prac rozwojowych
▪ Wyników badań aplikacyjnych;
▪ Nieopatentowanej wiedzy technicznej;

Cechy projektu

▪ Uruchomienie – 2022;
▪ 152 mln EUR – alokacja na działanie;
▪ Tryb naboru – konkursowy;
▪ Rodzaj instrumentu: dotacja przeznaczona na spłatę kredytu technologicznego udzielonego przez bank kredytujący.

Wydatki podlegające dofinansowaniu

▪ Zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;
▪ Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (możliwe ograniczenia w odniesieniu do wartości projektu);
▪ Zakup robót i materiałów budowalnych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części (możliwe ograniczenia w odniesieniu do wartości projektu);
▪ Zakup wartości niematerialnych i prawnych;
▪ Koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części;
▪ Wydatki ponoszone na usługi doradcze;
▪ Koszty uzyskiwania patentów.

Intensywność wsparcia

od 15% do 70% w zależności od miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości firmy

Kontakt

ul. Kolejowa 8
58-100 Świdnica

e-mail: sekretariat@def.org.pl
tel: 74 856 95 65

Odwiedź nas
na Facebooku