Pożyczki na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Przeznaczenie pożyczki:

 1. przedsięwzięcia w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, w tym:
  a) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  b) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
  c) wymiana lub modernizacja źródła energii w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
  d) inwestycje w urządzenia do ogrzewania z zastrzeżeniem, że finansowanie w OZE oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu lub podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie,
  e) modernizacja systemu wentylacji lub klimatyzacji skutkująca zmniejszeniem strat ciepła,
  f) wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku,
 2. zastosowanie technologii (maszyn) efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie

 

Wartość pożyczki:

 

minimalna 200.000 zł

maksymalna 3.000.000 zł,

 

Okres finansowania:

 

Okres finansowania do 180 miesięcy (15 lat), w tym karencja na spłatę kapitału do 12 miesięcy.

 

Potencjalni Wnioskodawcy:

 

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Grupy producentów rolnych,

Przedsiębiorstwa, których większość udziałów lub akcji należy do JST.

 

Potencjalne miejsce inwestycji:

Teren województwa dolnośląskiego.

 

Koszty pożyczki:

oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
– 0,5% w skali roku (z pomocą de minimis),
– na warunkach rynkowych dla przedsiębiorstw nie spełniających warunków uzyskania pomocy de minimis; oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

 

Proponowane zabezpieczenia:

 1. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 2. przewłaszczenie środków trwałych o ustalonej wartości i płynności rynkowej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt.

 

Doradztwo Ekonomiczno- Finansowe Sp. z o.o.
58-100 Świdnica, ul. Kolejowa 8

Mariusz Boczkowski, tel. 603-800-629, e-mail: m.boczkowski@def.org.pl

Monika Dzieciątkowska, tel. 603 700 974, e-mail: m.dzieciatkowska@def.org.pl

Ryszard Sobański tel. 607-145-517 ryso@def.org.pl

Kontakt

ul. Kolejowa 8
58-100 Świdnica

e-mail: sekretariat@def.org.pl
tel: 74 856 95 65

Odwiedź nas
na Facebooku